English is fun !

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

V. to be (is,am,are)

V. to be (is,am,are)

Verb  to  be  มีหลักการใช้  ดังนี้
1. ถ้าเป็นกริยาสำคัญในประโยค  มีความหมายว่า  เป็น  อยู่  คือ
2.ใช้วางข้างหน้า กลุ่มคำ   adjective  ( คำคุณศัพท์ )
หลักการใช้กับประธานในประโยค
1. ถ้าประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่  ซึ่งได้แก่  He  She  It  หรือ ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว  และสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง  Verb  to  be  ที่ใช้  คือ  is   เช่น
*He  is  a  teacher.                      *Sam  is  a  singer
*She  is  in  the  room.                *My  father   is  sleeping.
*It  is  a  dog.                              *The  pencil  is  on  the  table
2. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่  1  (  ผู้พูดคนเดียว ) ซึ่งได้แก่  I  Verb  to  be  ที่ใช้  คือ  am
*I  am  a  student.                        *  I  am  under  the  table.
 3.  ประธานเป็นพหูพจน์ทุกบุรุษ  ซึ่งได้แก่  We  You  They   หรือ ชื่อคนหลาย สัตว์หลายตัว และสิ่งของหลายอันที่ถูกกล่าวถึง  Verb  to  be  ที่ใช้  คือ  are  เช่น
*We  are  nurses.                      *My  father  and  I  are  in  the  room.
*They  are  policemen.             *Suda and  her  friends  are  under  the  tree.
*You  are  very  good.              *The  players  are  in  the  playground.

การสร้างประโยคที่มี Verb to be ให้เป็นประโยคปฏิเสธ . มีวิธีการดังนี้
เติม not ลงไปในตำแหน่งที่เรียงต่อจาก Verb to be หลัง is, am, are  เช่น
* He is not in the room. *I am not a child.
* They are not teachers. *Suda is not reading.
หมายเหตรูปย่อของ ปฏิเสธ Verb to be คือ is not ย่อเป็น isn't
       am not จะไม่ใช้รูปย่อ are not ย่อเป็น aren't

การทำประโยคที่มี Verb to be ให้เป็นประโยคคำถาม Yes No Question มีหลักการดังนี้
เอา Verb to be มาวางหน้าประโยค และเอาประธานของประโยคมาวาง เรียงต่อจาก Verb to be หลังจบประโยค ต้องใส่เครื่องหมายคำถาม เช่น He is in the room. เปลี่ยนเป็น Is he in the room ?
They are soldiers เปลี่ยนเป็น Are they soldiers?
I am a boy. เปลี่ยนเป็น Am I a boy ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น